ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI (04.02.2019)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ
2018/2019 Akademik Yılı
Erasmus+ KA103 Staj Hareketliliği 2. İlanı

 

NOT: Lütfen ilan detaylarını dikkatli bir şekilde okuyunuz.Staj yapılacak kurumların öğrenciler tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Staj yerlerinin belirlendikten sonra kabul mektuplarının başvuru ile koordinatörlüğümüze şahsen teslim ediniz. Staj yapacağı yerden kabul belgesini koordinatörlüğümüze teslim etmeyen öğrencilerin staj faaliyeti geçersiz sayılacaktır. Başvuru aşamasında eksik evrak tesliminden koordinatörlüğümüz sorumlu değildir.

 

Bu ilanda, kurumsal projemiz ile staj öğrencisi gönderilecektir. Verilen hibe kontenjanını aşacak şekilde daha fazla başarılı öğrenci olması ve daha önce Kastamonu Üniversitesi ve Kadın ve Genç Girişim Merkezi Derneği (K-GEM) koordinatörlüğünde oluşturulan konsorsiyum projesi ile seçilen staj öğrencilerinin yararlanamaması durumunda bu ilana başvuran ve başarılı olan öğrenciler de bu konsorsiyum projesinden yararlandırılabileceklerdir. Bu sebeple alternatif olarak bu projelerden yararlanmak istiyorsanız lütfen başvuru formunda hangi projelerden yararlanmak istediğinizi belirtiniz. Konsorsiyum projesinden yararlanacak adaylarımızın hibelendirilecekleri yer, konsorsiyum koordinatör kurumlarıdır. 

 

 • İlan Tarihi: 04 Şubat 2019
 • Başvuru Başlama Tarihi: 04 Şubat 2019
 • Son Başvuru Tarihi: 01 Mart 2019
 • İlk Değerlendirme Sonuçları Açıklanma Tarihi: 07 Mart 2019
 • Yabancı Dil Yazılı Sınavı (İngilizce): 09 Mart 2019
 • Yabancı Dil Yazılı Sınavı Açıklanma Tarihi: 13 Mart 2019
 • Yabancı Dil Sözlü Sınavı (İngilizce): 18 Mart 2019
 • Sonuçların Açıklanma Tarihi: 21 Mart 2019
 • Oryantasyon Eğitimi: 23 Mart 2019
 • %80 Katılım Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Ders Tarihleri:

23 Mart – 18 Mayıs 2019 tarihleri arasında

Sınav haftasına denk gelen hafta sonunda dersler olmayacaktır.

 • Tahmini Hibeli Öğrenci Kontenjanı Sayısı: 14 Öğrenci (Bu kontenjan hibe kontenjanı olduğundan kontenjan dışında kalan başarılı öğrenciler hibesiz olarak da hareketlilikten yararlanabileceklerdir)

 

 

Başvuru Belgeleri: Başvurular online olarak yapılacak olup, diğer belgeler sisteme yüklenecektir. Ayrıca ofisimize gelerek de başvuruda bulunabilinecektir.

 • Başvuru Formu (online olarak https://erasmus.bartin.edu.tr sayfasından verilen link ile doldurulacaktır)
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Güncel Not Dökümü Belgesi (Onaylı Transkript)
 • Güncel Öğrenci Belgesi

 


Hibe Desteği

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Hayat Pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. Grup ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

400

 

 

Özel İhtiyaç Desteği

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu sebeple engelli olarak katılım sağlayacak olan yararlanıcılara ek hibe desteği sağlanacaktır. Bu öğrenciler, engellilik durumlarını belgelendirerek ek hibe desteği alabilirler.  Detaylı Bilgi için lütfen ziyaret ediniz:

http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1/erasmus-%C3%B6zel-ihtiya%C3%A7-deste%C4%9Fi

 

Kontenjanın Birimlere Göre Dağılımı;

Ulusal Ajans ile yapılan hibe sözleşmesinde kurumumuza staj faaliyeti için öngörülen hibe miktarına göre 14 adet öğrenci kontenjanı belirlenmiştir. Toplamda 14 akademik birime tahsis edilen tahmini kontenjan sayısının (14 öğrenci) bu birimlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

 

Tablo 1. Kontenjanların Birimlere Dağılımı

Akademik Birimler

Birim Kontenjanı

Toplam Kontenjan

Edebiyat Fakültesi

1 öğrenci

14 Öğrenci

Eğitim Fakültesi

1 öğrenci

Fen Fakültesi

1 öğrenci

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1 öğrenci

İslami İlimler Fakültesi

1 öğrenci

Mühendislik Fakültesi

1 öğrenci

Orman Fakültesi

1 öğrenci

BESYO

1 öğrenci

Meslek Yüksekokulu

1 öğrenci

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

1 öğrenci

Ulus Meslek Yüksekokulu

1 öğrenci

Fen Bilimleri Enstitüsü

1 öğrenci

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1 öğrenci

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

1 öğrenci

 

 

Kontenjanların Eğitim Kademelerine Göre Dağılımı;

Öğrencilerin tahmini kontenjan sayısı eğitim kademelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ön Lisans ve Lisans: 11 öğrenci

Yüksek Lisans ve Doktora: 3 öğrenci

 

Asgari başarıyı sağlayan öğrencilerin sayısı kontenjan sayısının altında kaldığı takdirde kontenjan kuralları uygulanmayacak olup, seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan fakülte, enstitü veya yüksekokul kontenjanları diğer birimlerden başvuran en başarılı öğrenciden başlanarak adil bir şekilde dağıtılır.

 

Eğitim kademesine göre ayrılan kontenjanlar; Lisansüstü düzeylerde 3, Ön lisans ve Lisans düzeyinde 11 öğrencidir. GNO ve Dil puanı hesap edilerek yapılan sıralamada en başarılı öğrenciler yukarıdaki tabloda belirtilen fakülte, enstitü ve yüksekokullar içinde sıralanırlar. Bazı birimlerde kontenjan tanınmasına rağmen, asgari başarı sağlayamayan öğrenci olduğu takdirde, birimin kontenjanı diğer diğer birimlerde en başarılı öğrenciden başlanarak sıradaki öğrenci birimine bakılmaksızın hak kazanmış olur.

 

Staj Faaliyetinin Tanımı

Yükseköğretim kurumunda (üniversitemizde) kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede/kurumda veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Avrupa Birliği Program ülkelerinde yapılması şartı ile staj hareketliliği faaliyetinde bulunacak öğrencinin, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesi beklenir. Öğrencinin staj/uygulama yapacağı sektör, bölümü ile ilgili olmalıdır. Öğrenci bu hareketlilikten, bölümü gereği zorunlu staj faaliyeti için yararlanacağı gibi, zorunlu olmayan stajlar için de yararlanabilmektedir.

 

Staj Yerine Geçmeyen Faaliyetler

Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz.

 

Faaliyetin Süresi

Öğrenci, staj yapacağı kurumda en az 2 ay (60 gün) tam mesai günü şeklinde çalışma gerçekleştirmesi gerekir. Bu süre 12 aydan da fazla olamaz. Mücbir bir sebep olmadığı müddetçe 2 ayın altında kalan ve 12 ayı aşan faaliyetler geçersiz sayılacaktır. Faaliyetin hibe desteği her öğrenci için 3 ay ile sınırlandırılmıştır. Fakat, yeterli sayıda başvuru olmadığı veya yeterliliği olan adayların sayısı kontenjanın altında kaldığı takdirde faaliyetin hibe desteği süresi uzatılabilir.

 

Almanya’da staj görecek öğrenciler 3 aydan daha fazla staj gerçekleştiremezler.

 

Bu projeler için faaliyetlerin bitiş tarihleri Tablo 2’de verilmiştir. Öğrenciler staj tarihlerini asgari süreyi (2 ay) kapsamak şartıyla bu tarihler öncesinde bitecek şekilde ayarlamalıdırlar.

 

*Mücbir sebep, tarafların kontrolleri dışında, taraflardan herhangi birinin Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, tarafların hata veya ihmâlinden kaynaklanmayan ve alınacak her türlü tedbire rağmen önlenemeyeceği ispatlanabilen her türlü öngörülemez istisnai durum veya olaydır. Teçhizat veya malzemelerdeki arıza veya bunların temin edilmesinde gecikme, işverenle anlaşmazlık, grev veya mali zorluk çekilmesi, yükümlülüğünü yerine getirmeyen tarafça mücbir sebep olarak öne sürülemez.

 

Başvuru Yapabilen Öğrenciler

Üniversitemizde tam zamanlı öğrenci statüsünde olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri staj hareketliliğine başvuruda bulunabilir. Bu hareketlilik türü için; zorunlu staj kapsamında, isteğe bağlı staj ve mezuniyet sonrası staj olarak 3 tür staj gerçekleştirilebilir. Yüksek lisans 1. döneminde olan öğrenciler lisans transkriptleri ile; doktora eğitimlerinin 1. döneminde olan öğrenciler yüksek lisans transkriptleri ile başvurabilirler.

 

Başvuru Yapamayan Öğrenciler

Not dökümü belgesi (transkripti) henüz oluşmamış, mezun olmuş veya öğrenim hakkını dondurmuş öğrenciler başvuruda bulunamazlar. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir.

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659- E.78918 numaralı yazı ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusu olarak gelen öğrenciler Erasmus programına başvuramazlar.

 

Faaliyet İçin Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe*) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2- a-) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının (GNO) en az 2.20 (4 üzerinden) olması

     b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50 (4 üzerinden) olması

3- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

*Birinci kademe: ön lisans, lisans; İkinci kademe: yüksek lisans; Üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas

 

Değerlendirme Aşaması

Öğrenciler başvurularını yaptıktan sonra iki ayrı değerlendirmeden geçeceklerdir. İlk değerlendirme Akademik Kümülatif Not Ortalamasının (Genel Not Ortalaması/GNO) baz alınmasıyla, ikinci değerlendirme ise yabancı dil sınavı uygulanarak dil yeterliliğinin ölçülmesiyle olacaktır. Bu iki değerlendirme sonucu başarılı görülen öğrenci ERASMUS programına dahil olmaya hak kazanır. Son başvuru tarihi, yapılacak ilk değerlendirme için verilen son tarih olmaktadır. İkinci değerlendirme için sınav tarihi bu ilanda verilmektedir. İlanda bu tarih belirtilmemişse, ilk değerlendirme sonuçlarının web sitesinde yayınlanacağı tarihte sonuçların ilanı ile açıklanacaktır. Son bir takvim yılı içerisinde üniversitemizde yapılan Erasmus+ Öğrenci Hareketlilikleri dil sınavına giren öğrencilerimiz, bu sınavlardan almış oldukları puanları kullanabilirler.

 

Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Başvuran adayların değerlendirilmeleri iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk değerlendirmede öğrencilerin kümülatif not ortalamaları (GNO) baz alınacak, eğitim kademesi için belirlenen not ortalamasının altında kalan adaylar elenecektir. Sınırın üstünde kalan öğrenciler ilanda belirtilen tarihte dil sınavına alınacaklardır. Sınavın dili İngilizce’dir. Öğrenci kimliği sınav esnasında yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Sözlü sınava girebilmek üzere yazılı sınavdan asgari not alan adaylar sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavın değerlendirileceği maksimum puan değeri %25’tir. Diğer bir ifadeyle, dil sınavının %75’ini yazılı bölüm, %25’ini ise sözlü bölüm oluşturmaktadır. Uygulanacak yazılı sınav, öğrencilerin dilbilgisi/kelime bilgilerini ölçmesinin yanı sıra okuma ve yazma becerilerini de ölçmeye yönelik olacaktır. B1 (intermediate) düzeyinde başarı sağlayan öğrenciler sınavdan başarı sağlamış olacaklardır. Dil sınavından alınan ve toplam 100 puan üzerinden hesaplanan not değerinin %50’si ile kümülatif not ortalamasının %50’si baz alınarak oluşan yeni bir 100 puanlık ölçek oluşturulacak, sınavdan 50 puan ve üstü alarak başarılı olan ilk 14 öğrenci (tahmini kontenjan) hibeli olarak staj yapma hakkı kazanacaktır. Sınava başvurup da, mazeretsiz olarak katılmayacak olan adayların sonraki hareketlilik başvurularında kesinti uygulanacaktır. Katılamayan adaylar için mazeret sınavı yapılmayacaktır.

 

“+” veya “–“ Puan Uygulaması

Artı/Eksi puan uygulaması, öğrencilerin daha önce aynı eğitim kademesinde hareketlilikten yararlanıp yararlanmadığı, engellilik durumu ya da vatandaşı olduğu ülkeye gidip gitmemesine bağlı olarak yapılır. Dil puanı (%50) ve GNO’ya (%50) bağlı olarak yapılan değerlendirmede oluşan nihai puan üzerinden 10 puan çıkarılır ya da eklenir. Puan çıkartma ve ekleme ile ilgili detaylar aşağıda verilmektedir.

 

 • Daha önce aynı eğitim kademesinde başvurmuş olan adaylar için (Öğrenim veya Staj Hareketliliğine hibeli veya hibesiz) her bir yararlanma için -10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • Başvuruda bulunan şahit ve gazi çocuklarına +15 puan, engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) için +10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • Başarılı sayılan ve seçilen öğrenciler, bu haklarından feragat edebilir ancak bu süre sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre içinde feragat dilekçesini teslim etmeyen adayların sonraki hareketlilik başvurularında -10 puan kesinti uygulanacaktır.
 • Öğrenci vatandaşı olduğu ülkeye hareketlilik gerçekleştirmek istiyorsa -10 puan uygulanacaktır.
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde) -5 puan uygulanacaktır.
 • Başarılı sayılan ve seçilen öğrenciler, bu haklarından feragat edebilir ancak bu süre sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre içinde feragat dilekçesini teslim etmeyen adayların sonraki hareketlilik başvurularında -10 puan kesintisi uygulanır. Daha önce hareketliliğe başvurup mazeret bildirmeksizin yabancı dil sınavına girmemiş öğrencilere de sonraki başvurularında -10 puan kesintisi uygulanacaktır.
 • Aynı başvuru döneminde öğrenim ve staj hareketliliğinin her ikisine de başvuru yapan öğrenciler için hareketlilik türünün birinde -10 puan kesintisi uygulanır. Öğrenci hangi hareketlilik türüne eksi puan uygulanacağını dilekçe ile belirtir. Dilekçe ile belirtilmediği takdirde seçim komisyonu, başvuran öğrenciye doğrudan bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde eksi puan uygulamasını bir hareketlilik türüne uygular.

 

Sınavda asgari başarı sağlayıp, hibeli kontenjan sıralamasına giremeyen öğrencilerimiz hibesiz olarak öğrenim hareketliliğinden yararlanabilmektedirler.

 

Sonuçların Açıklanması

Seçilen aday öğrenciler, sonuçları üniversitemiz web sayfası üzerinden duyurular kısmında ve fakültelerin ilan panolarında görebileceklerdir. Ayrıca seçilen ve seçilmeyen adayların e-posta adreslerine mail gönderilecektir. Asil ve yedek olmak üzere iki aday grubu belirlenir. Asil adaylar içerisinde sonuçların açıklanmasından itibaren ilk 15 günlük süreçte feragat hakkını kullanan öğrencilerin yerine yedek listeden yerleştirme yapılır. Puan sıralaması sonrasında yerleştirmeler, yüksek puan alan öğrencilerin yerleşmek istedikleri kurum tercih sıralamaları gözetilerek yapılır. 

 

Başvuru ve değerlendirme aşamasından geçtikten sonra başarılı sayılan ve belirtilen kontenjan dâhilinde sıralamaya giren öğrencilerin seçilmiş olabilmeleri için gidecekleri kurumdan kabul belgesi (davet mektubu vs.) almış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, öğrenciler seçilmiş sayılmayacaklardır.

 

Hareketliliğe hak kazanan öğrenciler için oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Oryantasyon toplantısına katılım zorunludur.

 

Seçim Sonuçlarına İtiraz

Öğrencilerin seçim süreçlerine itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtirazda bulunacak öğrencinin yapılacak ilk değerlendirme (not dökümü belgesi ve diğer başvuru evrakları üzerinden yapılacak değerlendirme için) sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz etme hakkı vardır. Öğrenci ikinci değerlendirme (dil sınavı) yapıldıktan sonra da sonuçlara itiraz edebilir. Yine yazılı bir şekilde yapılacak olan itirazın 3 iş günü içerisinde koordinatörlüğümüze sunulmuş olması gerekmektedir. Yapılan itirazlara 3 iş günü içerisinde yanıt verilecektir. Geçerli bir sebep sunulmadan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

Hareketlilik İçin Hak Kazanan Öğrenciler

Hareketlilik başvurusunda bulunan öğrenciler için yapılan değerlendirmelerin nihai sonuçları öğrencilerin başvuru esnasında belirtmiş oldukları e-posta adresine gönderilir. Sonuçlar ayrıca kurumun ilgili web sayfalarının (aşağıda belirtilmektedir) duyurular kısmında yer almaktadır.

 

https://digk.bartin.edu.tr/

https://erasmus.bartin.edu.tr/

www.bartin.edu.tr

 

Seçilen öğrencilerle oryantasyon eğitimi düzenlenecek olup, hareketlilik süreçlerinde karşılaşacakları durumlar, yapılması gerekenler ve ilgili tüm bilgiler bu eğitimde anlatılacaktır. Hareketlilik öncesinde öğrencilerimizin dil yeterliliklerinin arttırılması amacıyla ücretsiz dil sınıfları oluşturulacaktır. Bu dil sınıflarına %80 oranında katılım zorunlu tutulacaktır.

 

Hareketlilik öncesinde ve sonrasında OLS (Online Linguistic Support/Çevrimiçi Dil Desteği) değerlendirmesini almak zorundadır. OLS haricinde, öğrenci ayrıca faaliyet sonrasında doldurması gereken çevrimiçi katılımcı anketini de doldurmak zorundadır. Öğrenciye, her iki uygulamayı da tam olarak gerçekleştirmediği durumlarda yapılmayan her bir uygulama için %5 oranında hibe kesintisi uygulanır. Hibe kesintisi uygulanan (başarısızlık sorumsuzluk durumlarında) diğer durumlar ilgili web sayfasında yer alan “Bartın Üniversitesi Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketlilikleri Süreçlerine Dair Uyulacak Usul ve Esaslar”da belirtilmiştir.

 

Bu ilanda belirtilmeyen diğer tüm hususlarda ilgili dönemin Erasmus Uygulama El Kitabı esasları geçerlidir.

 

Staj Yapılabilecek Kurumlar

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Staj yeri bulma ile ilgili yapılabilecekler konusunda web sayfamızı ziyaret ediniz.

 

Staj Yapılamayacak Kurumlar

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

- AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar

- Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)

 

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

 

 • Başvuruda bulunan her öğrenci, ilgili proje yılına ait Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda (ilgili doküman için https://erasmus.bartin.edu.tr adresini ziyaret ediniz) yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda, ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.

TANITIM

Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi

Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü

Orman Fakültesi 1. Kat

E-posta: iso@bartin.edu.tr

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü

Burçin KEF

Telefon: +90 378 223 50 83

E-posta: bkef@bartin.edu.tr